Herindeling Littenseradiel

Home > Bestuur > Herindeling Littenseradiel

Herindeling Littenseradiel

De gemeente Súdwest-Fryslân en een deel van de gemeente Littenseradiel vormen in 2018 een nieuwe gemeente.

Samenwerken

Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Door samen te werken kunnen we met elkaar efficiënter voor onze inwoners werken. De gemeente SWF en Littenseradiel werken al veel samen. Op het terrein van politie en brandweer is er één team, respectievelijk één district, samen met de gemeente De Fryske Marren. Binnen het sociaal Domein is er een gebiedsteam. Maar ook op het gebied van ICT is er een dienstverleningsovereenkomst met Littenseradiel. Op dit moment wisselen beide gemeenten ook al personeel uit.

Vanuit Littenseradiel is het initiatief gekomen om verder te gaan. Op 12 september heeft de gemeenteraad ingestemd met een herindelingsbesluit van de gemeente Littenseradiel. Op 23 oktober 2014 heeft de gemeenteraad besloten om met Littenseradiel te gaan herindelen en daarvoor het wettelijke traject te starten.

Herindelingsontwerp

In Fryslân zijn er in 2018 3 herindelingen. De gemeente Littenseradiel is bij al deze herindelingen betrokken. Want deze gemeente splitst op in 3 delen. Een deel gaat naar de gemeente Súdwest-Fryslân. Een ander deel gaat naar gemeente Leeuwarden die  tegelijkertijd samen gaat met Leeuwarderadeel. Het derde deel van Littenseradiel gaat naar de toekomstige gemeente Westergo (Franekeradeel, Menaldumadeel en Het Bildt). Alle betrokken gemeente maken samen voor deze herindelingen een voorstel, herindelingsontwerp genoemd. Bekijk de kaart van de herindelingen voor een overzicht. Op de website www.herindeling2018.frl vindt u meer informatie over deze herindelingen en kunt u ook het herindelingsontwerp lezen.

Vervroegde Herindelingsverkiezing

Voorafgaande aan de datum van herindeling worden op 22 november 2017 verkiezingen gehouden. Vanwege deze vervroegde herindelingsverkiezing worden er in maart 2018 geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Gevolg is dat de nieuwe raad vier jaar en drie maanden zitting zal hebben.

Bij een herindelingsverkiezing zijn zaken op details anders geregeld dan bij reguliere gemeenteraadsverkiezingen omdat hier niet alleen de Kieswet van toepassing is, maar ook bepalingen uit de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi).  Meer informatie over herindelingsverkiezingen kunt u vinden op de website van de Kiesraad.

Tijdlijn

De komende 2 jaar worden de formele besluiten genomen: eerst door de betrokken gemeenteraden, dan door de provincie en uiteindelijk gaat er een voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) naar de Tweede en eerste Kamer. De tijdslijn is als volgt:

 • April 2016: De gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies (het definitieve stuk na de inzagereacties).
 • April 2016: Herindelingsadvies naar Provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten geeft haar zienswijze.
 • Juni 2016: Provincie Fryslân stuurt Herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
 • September 2016 – mei 2017: Behandeling wetsontwerp in de Eerste en Tweede Kamer
 • September 2017: Publicatie herindelingswet.
 • 22 november 2017: Herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de drie nieuwe gemeenten.
 • 1 januari 2018: Herindelingsgemeenten van start.

Zes steden en 83 dorpen

Súdwest-Fryslân bestaat na de herindeling in 2018 uit zes steden en 83 dorpen/kernen. Súdwest-Fryslân krijgt er dus 15 dorpen bij , namelijk:

Boazum, Britswert, Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kubaard, Lytsewierum, Reahus, Rien, Waaxens, Wiuwert en Wommels.

Bekijk de kaart hoe de nieuwe gemeente Súdwest - Fryslân er uit komt te zien.

Alles op een rijtje

 • De 15 dorpen van Littenseradiel tellen bijna 5.500 inwoners.
 • Het totaal aantal inwoners van de nieuwe gemeente SWF komt per 1 januari 2018 op ruim 89.500 inwoners, verdeeld over 89 kernen.
 • Het grondgebied van het deel Littenseradiel omvat ruim 66 km².
 • Het grondgebied van de gemeente SWF neemt met ca. 7% toe tot ruim 918 km².
 • De omvang van de begroting wordt per 2018 € 235 miljoen.

Vragen over de herindeling?

Heeft u vragen over deze herindeling? Neem dan contact op met dhr. S. la Roi, dan kan via ons contactformulier of u belt via 14 0515 (zonder kengetal).

Archief