Rekenkamer

Home > Bestuur > Rekenkamer

Rekenkamer

Rekenkamer

Elke gemeente in Nederland heeft (wettelijk verplicht via de Gemeentewet) een Rekenkamer of een rekenkamercommissie. De rekenkamer heeft een belangrijke taak in de ondersteuning van de gemeenteraad. Van de drie taken van de raad – de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak – dient de rekenkamer als ondersteuning van de laatste twee. In de Raadsvergadering van 26 mei 2011 is besloten een Rekenkamer in te stellen (zie het Raadsbesluit).
De Rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân is gestart met haar werkzaamheden per 1 januari 2012. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het bestuur van de gemeente. Hierbij gaat het niet direct om de financiën en de cijfers; zo controleert de accountant de jaarrekening. In het Reglement Rekenkamer Súdwest-Fryslân wordt de werkwijze van de Rekenkamer beschreven. De leden worden ingevolge de Gemeentewet benoemd voor de duur van zes jaar.

Wat doet de Rekenkamer

De Rekenkamer voert onderzoek uit naar het functioneren van de gemeente. Er worden minimaal twee en maximaal drie onderzoeken per jaar uitgevoerd. De leden van de Rekenkamer doen de onderzoeken voor een belangrijk deel zelf, maar kunnen ook externe deskundigen inhuren. De keuze voor onderzoeksonderwerpen wordt bepaald op grond van een aantal vaste criteria:

  • Het onderwerp moet betrekking hebben op de doelmatigheid of doeltreffendheid van het beleid.
  • Het onderwerp heeft substantieel financieel, maatschappelijk en/of politiek belang of risico.
  • Het moet door de gemeente te beïnvloeden beleid betreffen.
  • Er moet sprake zijn van een beredeneerde twijfel: een onderbouwd vermoeden dat het beleid niet naar behoren functioneert.
  • Het onderwerp moet voor de rekenkamer haalbaar zijn en passen binnen haar financiële en organisatorische mogelijkheden.
  • Er moet sprake zijn van een evenwichtige spreiding over de gemeentelijke beleidsterreinen in opvolgende onderzoeken.
  • De resultaten moeten gecommuniceerd kunnen worden naar de inwoners van de gemeente.
  • Er wordt een groslijst van mogelijke onderzoeksonderwerpen bijgehouden. In de loop van de jaren zal ook worden onderzocht in hoeverre de gemeente eerdere adviezen van de Rekenkamer heeft opgevolgd.


Indien een onderzoek zich daar toe leent zullen ook burgers daarbij betrokken worden. Ideeën over mogelijke onderzoeken kunnen worden gemeld op rekenkamer@sudwestfryslan.nl.

Positie

De Rekenkamer is onafhankelijk. De leden zijn extern, zij zijn onafhankelijk in hun onderwerpkeuze, rapportages en adviezen.
De onafhankelijkheid van de Rekenkamer is verder gewaarborgd door haar bevoegdheid om bij de gemeentelijke diensten, instellingen en organen alle inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor haar onderzoek.

Contact

Wilt u de rekenkamer benaderen? Dat kan dat via rekenkamer@sudwestfryslan.nl.