Vergaderdata en -stukken

Home > Bestuur > Vergaderdata en -stukken

Vergaderdata en -stukken

Agenda en stukken

U kunt alle agenda's en bijbehorende stukken van de gemeenteraad en commissies digitaal raadplegen.

Vergaderschema 2018 en 2019 en Lange Termijn Agenda 2018-2019

Besluitenlijsten

U kunt de besluitenlijsten van de gemeenteraad en de commissies digitaal raadplegen. De meest recente besluitenlijsten worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Dat betekent dat wijzigingen nog mogelijk zijn en dat u er tot aan de vaststelling geen rechten aan kunt ontlenen.


Schriftelijke vragen

De schriftelijke vragen die door de raad aan het college of de burgemeester zijn gesteld en de antwoorden daarop kunt u digitaal raadplegen.

Toezeggingen 

Soms worden toezeggingen die in de commissies of de raad zijn gedaan door de burgemeester of het college schriftelijk afgedaan. Deze schriftelijke reacties kunt u digitaal raadplegen. De toezeggingen die mondeling worden afgedaan kunt u naluisteren.

Actieve informatie

Eén van de kerntaken van de raad is de controlerende taak. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren moet de raad goed en op tijd geïnformeerd zijn. Het -gevraagd en ongevraagd- informeren van de raad door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd in de Gemeentewet en wordt de actieve informatieplicht genoemd. De actieve informatiestukken kunt u digitaal raadplegen.

Abonnement op digitale agenda's en vergaderstukken

Iedere keer als de agenda's en vergaderstukken van de commissie- en raadsvergaderingen digitaal beschikbaar zijn, kunnen wij u hiervan op de hoogte brengen. U ontvangt dan een e-mail met een link naar de stukken van de vergadering. Stuur dan een e-mail aan griffie@sudwestfryslan.nl

Archief

U kunt via archiefweb.eu alles terugvinden wat ooit op onze website heeft gestaan. De 'oude' websites van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel zijn daar ook nog te bekijken. De verordeningen van de oude gemeenten zijn ook via achiefweb en/of op www.overheid.nl na te lezen. Meer informatie vindt u via Archief raadplegen of bezoeken.