Clusteragenda dorpen en steden

Home > Inwoners > Clusteragenda dorpen en steden

Clusteragenda dorpen en steden

Súdwest-Fryslân in gesprek met inwoners en organisaties over toekomst van voorzieningen

Het komende jaar trekken we de gemeente in om met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan. Over voorzieningen in uw stad, dorp of wijk. Dit jaar starten we in de clusters: Heeg/Woudsend, Makkum e.o., de dorpen rondom Bolsward, de dorpen en steden rondom Koudum en de dorpen en stad rond Sneek.

Wat gaan we dan doen?

We willen samen met inwoners en organisaties nadenken over de toekomst van voorzieningen voor bijvoorbeeld sport, wonen, onderwijs, openbaar vervoer, recreatie en toerisme en de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers.
Samen gaan we kijken welke voorzieningen belangrijk zijn en welke knelpunten er in bepaalde gebieden zijn, zodat we samen kunnen gaan werken aan een toekomstbestendig voorzieningenniveau in Súdwest-Fryslân. We willen afspraken met elkaar maken waarbij we elk onze rol pakken. Inwoners, de gemeente en overige partijen.

Met wie gaan we in gesprek?

We  hebben hierover contact met:

 • stads-, dorps- en wijkbelangen
 • cliëntenorganisaties
 • zorginstellingen
 • corporaties
 • Indeling Clusters 2015

  Indeling clusters 2015
  Koudum-Stavoren Makkum Dorpen rondom Bolsward Kernen rondom Sneek Heeg-Woudsend
  Koudum
  Molkwerum
  Stavoren
  Warns
  Hemelum
  Allingawier
  Breezanddijk
  Exmorra
  Cornwerd
  Gaast
  Idzegahuizum
  Kornwerderzand
  Makkum
  Piaam
  Schraard
  Wons
  Abbega
  Blauwhuis
  Burgwerd
  Dedgum
  Greonterp
  Hartwerd
  Hichtum
  Nijland
  Tjerkwerd
  Westhem
  Wolsum
  Offingawier
  Oosthem
  Oppenhuizen
  Tirns
  Tjalhuizum
  Uitwellingerga
  Ysbrechtum
  Folsgare
  IJlst
  Hommerts-Jutrijp
  Heeg
  Idzega
  Indijk
  Koufurderrige
  Oudega
  Sanfirden
  Smallebrug
  Woudsend
  Ypecolsga
  Gaastmeer

Contact

Gemeente Súdwest-Fryslân
Telefonisch: 14 0515
(geen netnummer nodig)

Openingstijden

Afspraak maken

Contactformulier

Contact vanuit buitenland