Overzicht stembureaus

Overzicht stembureaus

Op uw stempas staat het stembureau vermeld bij u in de buurt. Maar u kunt bij elk stembureau in de gemeente Súdwest-Fryslân en in vier stembureaus van Littenseradiel stemmen. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Op de volgende locaties zijn stembureaus:

 • Arum, 't Lokaal, Sytzamaweg 46
 • Blauwhuis, Woonzorgcentrum Teatskehûs, Vitusdyk 2
 • Boazum, Gebouw 1880, Waltawei 20
 • Bolsward, Appartementencomplex ’t Heechhout, P.A. Bruinsmastraat 24
 • Bolsward, Centrum Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33
 • Bolsward, Doopsgezinde Kerk, Skilwyk 29
 • Bolsward, Sporthal De Middelzee, De Blink 5
 • Bolsward, Verpleeghuis Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1
 • Bolsward, Verzorgingshuis Huylckenstein, Eekwerdlaan 1
 • Burgwerd, Dorpshuis It Doniahûs, Doniaweg 9
 • Easterein, Verenigingsgebouw De Skoalleseize, 't Heechhiem 11
 • Exmorra, Dorpshuis It Honk, Dorpsstraat 48
 • Gaast, Dorpshuis De Fûke, Buren 27
 • Gaastmeer, Dorpshuis Ús Doarpshûs, Munkedyk 15
 • Goënga, Dorpshuis De Kosterij, Aldfeartsdyk 3
 • Heeg, Talmastate, Tollewei 33
 • Heeg, H.C.R. De Watersport, De Skatting 44
 • Hemelum, Dorpshuis De Begine, Buorren 27
 • Hindeloopen, Gemeenschapscentrum De Foeke, Nieuwstad 49
 • Hommerts, Dorpshuis Oan it Far, Jeltewei 96
 • IJlst, De Eehof, Eegracht 50
 • IJlst, Woonzorgcentrum Nij Ylostins, Ylostinslaan 1
 • It Heidenskip, Dorpshuis It Swaeigat, Brânburren 26
 • Kimswerd, Piers’ Stee, Harlingerweg 26 A
 • Koudum, Dorpshuis De Klink, Ds L. Tinholtstraat 1
 • Koudum, Woonzorgcentrum Finke, Tjalke van der Walstraat 26
 • Lollum, Dorpshuis De Nije Haven, Schoolbuurt 8
 • Makkum, Het Anker, Buren 17
 • Makkum, Woonzorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66
 • Molkwerum, De Doarpskeamer, Westerich 1
 • Nijland, m.f.c. De Mande, Tramstrjitte 2 A
 • Oosthem, Dorpshuis It Himsterhûs, De Cingel 20
 • Oppenhuizen, m.f.c. It Harspit, P. Walmastrjitte 8
 • Oudega, m.f.c. It Joo, De Joodyk 2
 • Parrega, Johannes de Doperkerk, Kerkbuurt 3
 • Pingjum, Dorpshuis De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12
 • Raerd, Doarpshûs De Trijesprong, Buorren 30
 • Scharnegoutum, Dorpshuis Scharnegoutum, Legedyk 43
 • Schraard, Dorpshuis De Utwyk, Schoolstraat 16
 • Sibrandabuorren, OBS De Lege Geaën, Dr. W. Beekhuisstrjitte 18
 • Sneek, Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28
 • Sneek, Brede School Duinterpen I+II+III (3 x in sporthal), Keizersmantel 1
 • Sneek, De Eekmolen, Frederik Hendrikstraat 22
 • Sneek, De Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8 a
 • Sneek, De Zwetser, Hugo de Grootstraat 2
 • Sneek, Dr Wumkeshûs, Maria Louisestraat 7
 • Sneek, ROC Friese Poort, Harste 4
 • Sneek, Frittemahof, Frittemaleane 5
 • Sneek, Vergaderzaal achter het Witte Kerkje, Julianastraat 5
 • Sneek, It Roefke, Valkstraat 17
 • Sneek, It Skûlplak, Troelstrakade 22
 • Sneek, Johannes Postschool, Jancko Douwamastraat 35
 • Sneek, Wijkgebouw De Spil, Molenkrite 169
 • Sneek, Parkflat (Stadsfenne), Dekamalaan 17
 • Sneek, 't Convenant, Oude Dijk 15
 • Sneek, Waltakamer Stadhuis, Marktstraat 5
 • Sneek, Ut Wykje, Gonggrijpstraat 50
 • Sneek, Wurkwinkel Noorderbrug (zij-ingang), Gravinneweg 5
 • Sneek, Wijkgebouw De Watertoren, Kaatsland 11
 • Stavoren, Multifunctioneel Centrum De Kaap, Voorstraat 80
 • Tjerkwerd, Dorpshuis It Waltahûs, Kade 2
 • Warns, Dorpscultuurhuis De Spylder, Buorren 23
 • Witmarsum, Woonzorgcentrum Aylva State, van Aylvaweg 29
 • Wommels, Verzorgingshuis Nij Stapert, Sybren de Vlasstrjitte 3
 • Wommels, It Dielshûs, 't Bosk 41
 • Workum, Kultuurhûs Klameare Bureau I + II, Merk 1
 • Workum, Woonzorgcentrum Nij Mariënacker, Mariënacker 1
 • Woudsend, m.f.c. De Driuwpolle, Lynbaen 15
 • Ysbrechtum, Doarpshûs It Nije Formidden, Doarpshûsleane 1
 • Zurich, Dorpshuis It String, Caspar de Roblesdijk 1 A