Nadere regels begraafplaatsen Súdwest-Fryslân

Home > Inwoners > Nadere regels begraafplaatsen Súdwest-Fryslân

Nadere regels begraafplaatsen Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft 13 begraafplaatsen in eigendom. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer. Hieronder vindt u informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen.

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen

Per 21 februari 2015 is de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen in werking getreden. Op 26 juni 2012 heeft het college ingestemd met de nadere regels voor de uitvoering van deze beheersverordening.

Het gaat om regels die per begraafplaats zijn vastgesteld , zoals bijvoorbeeld het aantal te begraven overledenen per graf, het aantal te plaatsen asbussen in een urnennis of graf en de afmetingen van de graven. Ook zijn de bijzonderheden van elke individuele begraafplaats (gebruiken, aanwezigheid van bijvoorbeeld monumentale grafzerken of oorlogsgraven, afspraken over onderhoud van particuliere graven) meegenomen. Hierbij is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van iedere begraafplaats. Hieronder kunt u  de nadere regels per begraafplaats downloaden.

Tarieven begraven

Voor tarieven zie Verordening op de heffing en invordering van Grafrechten 2015

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het team Burgerzaken via ons algemeen telefoonnummer 14 0515.

Begraafplaats Sneek

Begraafplaats Bolsward

Begraafplaats IJlst

Begraafplaats Ypecolsga

Begraafplaats Molkwerum

Begraafplaats Skarl

Begraafplaats Hindeloopen

Begraafplaats Workum

Begraafplaats Stavoren

Begraafplaats Koudum

Overzicht begraafplaatsen in Súdwest-Fryslân