Bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit

Home > Inwoners > Bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit

Bezwaar maken tegen een gemeentelijk besluit

 • Wat is het

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u een vergunning, uitkering, voorziening op grond van de WMO etc, hebt gevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Meestal kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Waar kunt u bezwaar tegen maken?

  U kunt bezwaarmaken tegen de meeste besluiten van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of van de burgemeester. Het moet gaan om een besluit dat rechtstreeks nadelige gevolgen voor u heeft. De schade hoeft echter niet altijd financieel te zijn. Ook bij niet-materiële schade (bijvoorbeeld het uitzicht uit uw woonkamer) kunt u bezwaarmaken. Lees onder het kopje 'Wat moet u doen?', hoe u bezwaar kunt maken.

  Wanneer kunt u geen bezwaarmaken?

  U kunt geen bezwaar maken als het gaat om:

  • Vastgestelde regels die in de gemeente gelden (Algemeen verbindende voorschriften, zoals bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening)
  • Beleidsregels (dit zijn regels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit, maar die niet in een wet of verordening staan)
  • Privaatrechtelijke besluiten (bijvoorbeeld een koopovereenkomst die de gemeente sluit);
  • Als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een medewerker van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen bij de onze klachtencoordinator. Meer informatie lees u bij 'Klacht over handelen gemeente'. 
  • Heeft u bezwaar tegen uw gemeentelijke belasting aanslag? Dit werkt anders. Zie hiervoor: Bezwaarmaken tegen uw belastingaanslag en WOZ-waarde

  Wat wordt er met uw bezwaar gedaan?

  U ontvangt een ontvangstbevestiging van het ingediende bezwaar. Vervolgens wordt een advies gevraagd aan een onafhankelijke commissie. Deze bezwaarschriftencommissie adviseert de gemeente. De gemeente krijgt het advies van de commissie. De gemeente neemt daarna een tweede besluit (beslissing op bezwaar). Bent u het ook met deze tweede beslissing niet eens, dan kunt u vaak beroep instellen bij de rechtbank.

 • Wat moet u doen?

  U maakt bezwaar door duidelijk op te schrijven waarom u het niet eens bent met het besluit. Doe dit wel binnen 6 weken nadat het besluit is genomen.    De datum staat vermeld in de brief waarin het besluit aan u is verstuurd. Is het besluit niet aan u gericht dan kunt u in de bekendmakingen kijken op welke datum het besluit is genomen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen en opsturen of inleveren bij het gemeenteloket. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

  Logo DigiD
  Om u te identificeren moet u voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.

 • Formulieren

  U kunt bij de gemeente Súdwest-Fryslân

  digitaal bezwaar maken

  Logo DigiD
  Om u te identificeren moet u voor deze digitale aanvraag gebruik maken van DigiD.

  Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen geen DigiD aanvragen via de website www.digid.nl, omdat zij daarvoor een Nederlands woonadres nodig hebben waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen. Voor hen is er de mogelijkheid een DigiD aan te vragen bij de balie van een aantal gemeenten of, als zij klant zijn van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en AOW-pensioen ontvangen, via de website van de SVB. Meer informatie vindt u op DigiD voor Nederlanders in het buitenland.

  Niet-ingezetenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben kunnen geen DigiD aanvragen.

  Let bij gebruik van DigiD op het volgende

  Als de aanvraag tussentijds langer dan 15 minuten per pagina wordt onderbroken, wordt de sessie (vanwege beveiligingsredenen) beëindigd. U kunt op iedere pagina de sessie tussentijds verlengen.

 • Documenten