Grond kopen, huren of pachten

Home > Inwoners > Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

 • Wat is het

  Kopen


  Overhoek/snippergroen

  Bent u geïnteresseerd in een strookje grond  gelegen voor, naast of achter uw woning, en zou u dat graag bij uw eigen tuin willen voegen? Dat is mogelijk als het strookje grond dat u wilt kopen aan bepaalde voorwaarden voldoet.

  Bouwkavels

  Een bouwkavel is grond waarop gebouwd mag worden. U kunt een bouwkavel kopen om bijvoorbeeld een eigen woning te bouwen.

  Ga naar de bouwkavels en de nieuwbouwprojecten.

  Huren

  Op grond van de Nota Juridisch Eigendomsbeheer Gronden 2012 wordt alleen nog in uitzonderlijke omstandigheden overgegaan tot verhuur van gemeentegrond. Deze grond komt in principe wel voor verkoop in aanmerking maar verkoop is niet mogelijk door, bv.:

  • de aanwezigheid van kabels en leidingen van nutsbedrijven in het perceel grond en deze nutsbedrijven stemmen niet in met de verkoop van de grond;
  • verhuur van grond aan een huurder van een woning wanneer verhuur van de grond een wezenlijke vergroting van het woongenot voor de huurder betekent ( bv iemand die slecht ter been door het huren van grond de auto dicht bij zijn/haar woning kan parkeren.

  Bruikleen/in gebruikgeving

  Op grond van de Nota Juridisch Eigendomsbeheer Gronden 2012 worden in de gemeente Súdwest-Fryslân geen nieuwe bruikleen overeenkomsten meer gesloten.

  Pacht

  Pachten is het huren van een stuk grond en/of hoeve voor uitoefening van landbouw. De huur wordt in een overeenkomst tussen de eigenaar (verpachter) en de huurder (pachter) vastgelegd. De maximale pachtprijzen zijn wettelijk bepaald. U kunt contact opnemen met één van de medewerkers van Vastgoed & Exploitatie via ons contactformulier of via 14 0515 (zonder netnummer).

 • Hoe werkt het?

  Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor het kopen van een overhoek/snippergroen?
   

  • de grond is van de gemeente
  • de strook grenst aan uw perceel;
  • de grond is ingericht als groen en de grond heeft de gemeente zelf niet nodig voor de uitvoering van een gemeentelijke taak en de grond kan niet als functioneel en/of structureel groen en/of beeldbepalend worden aangemerkt;
  • huurders van woningen komen niet aanmerking om grond te kopen;
  • geen bezwaren belanghebbenden
  • de aanwezigheid van kabels, leidingen, riolering, lichtmasten etc. kunnen een verkoop belemmeren.
  • Andere groenvoorzieningen of waterlopen mogen ten gevolge van de ingebruikneming niet onbereikbaar worden voor onderhoudswerkzaamheden;
  • De (verkeers-) veiligheid en doorgang van het omliggende gebied mogen niet in gevaar komen ten gevolge van de uitgifte;

  Let op: dit zijn slechts een aantal voorwaarden waaraan getoetst wordt.

 • Wat moet u doen?

  U kunt uw verzoek tot aankoop indienen bij de gemeente door bijgaand formulier in te vullen

  verzoek tot aankoop gemeentegrond

  Zodra het door u ingevulde formulier is ontvangen, kan uw verzoek in behandeling worden genomen. Aan de hand van vastgestelde toets- en besluitcriteria wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn om het betreffende deelperceel aan u te verkopen. De beoordeling van uw aanvraag vergt enige tijd omdat er allerlei zaken moeten worden uitgezocht. Gemiddelde behandelingsduur is 6 tot 8 weken. Lukt het niet om uw verzoek binnen deze tijd te behandelen, dan zullen wij u door middel van een bericht hiervan op de hoogte stellen.

  De gemeente Súdwest-Fryslân behoudt te allen tijde het recht een verzoek af te wijzen. Een afwijzing wordt schriftelijk gemotiveerd.  

 • Wat kost het?

  Naast de grondkosten heeft u te maken met:

  • Kosten voor de grondoverdracht en het passeren van de eigendomsakte bij de notaris (aktekosten, kadastraal recht en kadastrale recherche). Informeer hiernaar bij een notaris, de tarieven van de notaris zijn onderhandelbaar.
  • Overdrachtsbelasting over de aankoopsom;
  • Omzetbelasting als bij de overdracht feiten wijzigen waardoor het stuk grond als ‘bouwterrein’ kan worden beschouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een omgevingsvergunning krijgt om op de grond iets te bouwen.
  • Kosten door aanpassingen ten gevolge van uitgifte komen voor rekening van de aanvrager. Bijvoorbeeld het verleggen van paden, leidingen, parkeergangen of eventuele kosten voor het vestigen van een opstalrecht

  Nota Grondprijsbeleid

 • Tips

  Wanneer mag ik bouwen

  Hebt u grond gekocht, gehuurd of gepacht dan kunt u het nog niet zomaar bebouwen. Het recht om op de grond te bouwen, moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen. Publiekrechtelijk betekent dit dat u op de grond mag bouwen als het bestemmingsplan dit toestaat én als u de vereiste omgevingsvergunning hebt.

  Privaatrechtelijk kunt u in ieder geval op de grond bouwen als u volledig eigenaar bent van de grond óf een opstal- of erfpachtrecht gevestigd hebt op het perceel. In alle andere gevallen hebt u toestemming nodig van de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk. Dit heet natrekking.

  Met alleen een toestemming/vergunning om te bouwen op grond die u huurt of pacht van de gemeente, dan wordt de gemeente ook eigenaar van de bouwwerken die u bouwt.

  Nog vragen?

  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de collega’s van Vastgoed&Exploitatie via info@sudwestfryslan.nl  of  0515 - 48 9000.

 • Formulieren

 • Documenten