Milieuvervuiling melden

Home > Inwoners > Milieuvervuiling melden

Milieuvervuiling melden

 • Wat is het

  De gemeente beschermt het leefmilieu binnen haar grondgebied. Dit beschermen gebeurt door het handhaven van wettelijke regels op milieugebied bij bedrijven en inrichtingen waar de gemeente bevoegd gezag is. Indien u van mening bent dat in uw omgeving sprake is van onnodige of buitensporige milieubelasting of milieuoverlast, dan kunt u dit melden aan de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Zowel burgers als bedrijven kunnen te maken krijgen met de handhaving van de milieuwetgeving. Bedrijven worden bijvoorbeeld door milieutoezichthouders (of de politie) bezocht om te controleren of de milieuregels worden nageleefd. Burgers kunnen met milieuklachten terecht bij de gemeente. Burgers die zelf milieuoverlast veroorzaken (bijvoorbeeld klussen aan de motor van een auto op straat, lozen van gevaarlijke stoffen) kunnen rekenen op bezoek van een milieutoezichthouder en eventueel een proces-verbaal.
   

 • Wat moet u doen?

  Als u een milieuovertreding of -misdrijf vermoedt, een milieucalamiteit signaleert dan wel milieuoverlast ondervindt heeft u diverse mogelijkheden om dit kenbaar te maken.

  1. U kunt, indien u een milieumisdrijf vermoedt (dumpen giftig afval/ illegale lozing met grote gevolgen), hiervan een melding doen bij de politie.
  2. Milieucalamiteiten (olie op het water/ plotselinge vissterfte/ plotseling heftige stank) kunt u melden bij het provinciale milieualarmnummer: telefoon 058-2122422.
  3. Bij milieuoverlast (bijvoorbeeld geluid of stank) veroorzaakt door een bedrijf of inrichting kunt u een klacht indienen bij de gemeente.
  4. U kunt zich bij (grote) milieuovertredingen eventueel rechtstreeks tot de officier van justitie wenden.
  5. U kunt, volgens het Burgerlijk Wetboek, een aanklacht indienen bij de rechtbank op grond van een onrechtmatige daad. Een milieuovertreding kan namelijk ook onrechtmatig zijn ten opzichte van de aanklagende partij.
 • Hoe lang duurt het?

  Preventieve handhaving door de gemeente

  Een taak van de gemeente is het voorkomen van ongewenste situaties. Het gaat hierbij om toezicht op de naleving van voorschriften zoals genoemd in vergunningen of in wettelijke regels. Tot de preventieve handhavingstaken door toezichthouders van de gemeente behoort ook het geven van voorlichting, bijvoorbeeld over de juiste opslag van gevaarlijke vloeistoffen, de opslag en afgifte van (chemisch) afval en energiebesparing.


  Handhaving door de politie

  De politie houdt zich ook bezig met toezicht op de milieuwetgeving. De politie is immers dag en nacht bereikbaar en kan vaak al in een zeer vroegtijdig stadium (dreigende) ongewenste situaties signaleren en daar tegen optreden. Daarnaast is er voor de handhaving van milieuwet- en regelgeving is er in de provincie Fryslân een regionaal milieuteam wat bestaat uit specialisten op milieugebied.

  Bevoegdheden van de gemeente

  Bedrijven en inrichtingen worden periodiek gecontroleerd door een toezichthouder van de gemeente. Het is daarom nuttig om te weten wat de bevoegdheden van een toezichthouder zijn. Samengevat heeft deze de volgende bevoegdheden:

  • Het recht van toegang tot inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer en andere plaatsen (behalve woningen) waar milieubelastende activiteiten (kunnen) plaatsvinden.
  • Het recht van inzage in relevante documenten en het maken van kopieën daarvan.
  • Het recht monsters te nemen en goederen te onderzoeken.
  • Het recht medewerking te verlenen en inlichtingen te verlangen die betrekking hebben op een bepaalde toezichtactiviteit.

  Een toezichthouder kan, indien hij dat noodzakelijk vindt, de hulp inroepen van de politie. Een toezichthouder moet zich altijd kunnen legitimeren.

  Repressieve handhaving

  Als een toezichthouder niet tot afspraken kan komen met een bedrijf om een milieuovertreding op te lossen, kan de gemeente bestuursrechtelijk optreden.
  Hierbij kan de gemeente:

  • De verleende milieuvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
  • Bestuursdwang toepassen (bijvoorbeeld het op kosten van de overtreder ongedaan maken van de ongewenste situatie en in het uiterste geval het bedrijf geheel of gedeeltelijk sluiten).
  • Een dwangsom opleggen (bij elke overtreding, of periode dat de overtreding duurt een verplichting tot betaling van een geldsom).

   

  Naast het bestuursrechtelijk optreden kan de gemeente, evenals de politie, strafrechtelijk optreden. Strafrechtelijk optreden vindt plaats in nauw overleg met het openbaar ministerie (OM) waarbij de volgende middelen ter beschikking staan:

  • Het opmaken van een proces-verbaal.
  • Kennisgeving van niet vervolgen wanneer de overtreder aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • Het aanbieden van een transactie.
  • Inbeslagneming.
  • Het treffen van een voorlopige maatregel.
  • Vervolging en veroordeling tot een geldboete/hechtenis of gevangenisstraf.
    

  Opsporingsambtenaren voeren de strafrechtelijke handhaving uit. Het zijn politiemensen of speciaal aangewezen ambtenaren van de gemeente. Opsporingsambtenaren hebben verdergaande bevoegdheden dan toezichthouders.

  Overige milieuwetgeving

  Naast de milieuvergunning kan de gemeente op het gebied van de milieuwetgeving ook handhavend optreden in het kader van de Wet bodembescherming of de Wet geluidhinder. Maar ook op afzonderlijke artikelen van de Wet milieubeheer zoals het illegaal storten van afval of het opzettelijk vervuilen van het milieu, kan de gemeente handhavend optreden.

  Overige betrokken instanties

  Naast de gemeente zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met de handhaving van de milieuwetgeving:, het Wetterskip Fryslân (voor de wet verontreiniging oppervlaktewateren), de provincie Fryslân,de AID (Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) , de VROM-inspectie (van het ministerie van Infrastructuur en Milieu), de politie en Rijkswaterstaat.